Na základe osobitného oprávnenia vykonávame pravidelné kontroly ručných hasiacich prístrojov  na plavidlách ako aj zabezpečujeme ich servis, plnenie alebo výmenu. Zároveň dodávame hasiace prístroje vrátane boxov pre zabezpečenie ich ochrany proti poveternostným vplyvom. Prehliadky ručných hasiacich prístrojov musia byť vykonané minimálne raz za dva roky, tlakové skúšky nádob hasiacich prístrojov každých 5 rokov.

Vykonávame predpísané tlakové skúšky požiarnych hadíc ako aj požiarnych rozvodov na plavidle vrátane kontroly požiarnych čerpadiel. Kontroly vykonávame raz za dva roky.

Pre plavidlá vybavené stacionárnym hasiacim systémom zabezpečujeme pravidelné kontroly prípadne ich servis. Termín pravidelných kontrol je stanovený výrobcom väčšinou minimálne raz za dva roky.

Okrem hasiacich prístrojov a hasiacich stacionárnych systémov vykonávame pravidelné prehliadky dekontaminačných spŕch, ktoré sú vyrobené podľa normy EN 14 154. Jedná sa o sprchy s obsahom vody v nádobe alebo nádobách, kde prúdenie vody je zabezpečené prostredníctvom hnacieho plynu (CO2 alebo kyslík). Tieto sprchy nie sú napojené na vodovodný rozvod na plavidle, zväčša sa používajú na tankových plavidlách bez obytných a prevádzkových priestorov.

Výstupom našich kontrol sú na základe pozitívneho výsledku vydávané certifikáty v slovenskom a anglickom jazyku v súlade s požiadavkami dohody ADN.

V prípade záujmu nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu service@dgsa-group.com alebo prostredníctvom telefónu na čísle 0902 341 031.

Hasiace prístroje