Pred prácami s otvoreným ohňom alebo pred prácami pri ktorých hrozí nebezpečenstvo vzniku iskier musí byť plavidlo zbavené plynov (odvetrané nákladné tanky a potrubia). Dôkazom o stave plavidla bez plynu (GAS FREE) je certifikát vydaný osobou, ktorá meranie vykonala a vyhlásila stav plavidla za bezpečný pre na prácu (Gas Doctor).

Pred vstupom do uzavretých priestorov pod palubou (do nákladných tankov, dvojitých bokov alebo dvojitého dna) musí byť zmeraný obsah kyslíku v atmosfére. Bežný podiel kyslíku vo vzduchu je 20,9 %, vstup do uzavretých priestorov je povolený bez nezávislého dýchacieho prístroja iba ak jeho obsah v atmosfére meraného priestoru je viac ako 20% nie však viacej ako 23,5%.

Prostredie s nebezpečnými látkami nie je možné posudzovať iba z hľadiska nebezpečenstva výbuchu, ale aj z hľadiska ich pôsobenia na ľudský organizmus. Pre nebezpečné látky sú stanovené maximálne a prípustné expozičné limity (TWA, STEL alebo CEILING), ktoré súvisia s koncentráciou jedovatých alebo škodlivých látok  v prostredí.

Naša spoločnosť vykonáva meranie koncentrácie horľavých plynov, meranie obsahu kyslíka ako aj meranie pre zistenie množstva  jedovatých alebo škodlivých látok v atmosfére na tankových plavidlách.

V prípade záujmu o našu službu nás kontaktujte:

GAS DOCTOR